19 January 2010

EZERCIZZJU JUNGJAN

Qabel ma nzilt f’guf ommi biex ninhema
nahseb li kont ghasfur ghax sikwit nohlom
li qed intir. Skont Jung dan jipprezenta
il-kollettiv fil-hsieb ta’ dawk li jsostnu
li ghandhom f’mohhhom xi missjoni ghad-dinja,
u jhobbu l-fama u l’ huma superjuri
fuq dawk li ma jtirux. Carl Jung hekk emmen.
Jekk hu kien hekk, jiena m’iniex, tafuni.
U jekk xi darba kont ghasfur, emmnuni,
aktarx kont bilbla u mhux ghasfur tal-priza.

11 JANNAR 2010

14 January 2010

AFTER DEATH, WHAT?
NO IMMEDIATE EXISTENCE
BEYOND DEATH

The intention of this article is to encourage people to study the Bible for themselves and acknowledge God's book as the source of all truth.

The Bible, God’s word, is infallible, “For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope" (Romans 15:4). "All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness" (1 Timothy 3:16). By definition God cannot and would not deceive us. Thus God has given us enough information in his writing that would leave us in no doubt that there is no immediate form of existence beyond death. This goes against the grain to most Christians.

The alleged so-called sciences that we hear about are pseudo-sciences, a figment of people's imagination. Unfortunately the greatest delusion in human thinking is the false idea that we possess an immortal soul that continues to have some kind of existence after death. Some of these false sciences are: out of body and near death experiences, any communication or mediumship with the dead, spiritism, poltergeists etc.

The belief in an immediate after-life has given rise to the idea of spirits, souls and ghosts. The pseudo-sciences are simply the end-result of man’s desire for a comfort zone for the dead. In other words, man’s ways and means of trying to hold on to the perception that our beloved departed ones or their souls have continued to live somewhere and somehow in a different dimension to our own existence.

Let us not be deceived by such grandiose untruths and misconceptions. As the Bible clearly indicates, the dead are dead, "For that which befalls the sons of men befalls beast; even one thing befalls them: as the one dies, so dies the other; yea they all have one breath; so that a man has no preeminence above a beast" (Ecclesiates 3:19-20). "For to him that is joined to all the living there is hope; for a living dog is better than a dead lion. For the living know that they shall die; but the dead know not anything, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten. Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither have they any portion for ever in anything which is done under the sun" (Ecclesiastes 9:4-6). My emphasis THE DEAD KNOW NOT ANYTHING! We cannot find simpler words than these about the state of the dead which is described in no uncertain words as follows, "There the wicked cease from troubling; and there the weary be at rest. There the prisoners rest together: they hear not the voice of the oppressor" (Job 3:17-18). Also, "For the grave cannot praise you [God], death cannot celebrate you; they that go down into the pit cannot hope for your truth. The living, the living, he shall praise you as I do this day" (Isaiah 38:18-19). When we are dead, we are absolutely, undeniably, assuredly and irrefutably dead. It must be mentioned here that whosoever distorts, takes out of context, adds to God's word their ideas will be condemned and punished. A sobering thought indeed, "For I testify unto every man that hears the words of the prophecy of this book: If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book" (Revelation 22:18). Although this condemnation refers to Revelation specifically, it certainly would apply to all Scripture.

God teaches us in his book that there is no irnmediate life after death The good and faithful people of the Bible never received their reward for, "These all, having obtained a good report through faith, received not the promise; God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect" (Hebrews 11:40).

Certainiy there will be life after the resurrection when Jesus will return to judge the living and the dead, "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt" (Daniel 12:2). And what will be the reward or punishment ? Simply put, eternal life or everlasting death, as we read, “For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord” (Romans6:23).

The apostle Paul was ecstatic when trying to describe this future event when the righteous will receive their reward, “Eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God had prepared for them that love him” (1 Corinthians 2:9).

May our departed loved ones rest in peace until the Lord returns as we continue to remember them with deep affection.

06 January 2010

THY KINGDOM COMEQATT KONT TAF?

LI S-SALTNA T’ALLA LI TITKELLEM FUQHA L-BIBBJA SE TKUN
FUQ DIN L-ART.
DAN HU L-PJAN DIVIN GHAD-DINJA LI QEGHDIN NGHIXU FIHA.

IL-PJAN T’ALLA GHAD-DINJA
M’ghandniex inhabblu mohhna u ninkwetaw meta nisimghu li d-dinja ghad tinqered u tispicca fix-xejn ghaliex din hi gidba tax-xjentisti u m'hijiex il-verità li nsibu fil-Bbbja.
Fl-Iskrittura nsibu li Alla ghandu futur sabih ghar-razza umana u d-dinja li nghixu fiha. Hu rrevela l-pjanijiet tieghu ghad-dinja fil-Bibbja Mqaddsa.
Alla halaq id-dinja biex tkun mghammra u mhux biex tkun meqruda:
“Sawwar l-art u ghamilha; wettaqha, mhux biex tibqa’ bahh, izda sawwarha biex tkun imghammra” (Isaija 45:18).
“Ghax l-art timtela’ bil-gharfa tal-glorja tal-Mulej, bhalma l-ilmijiet jiksu l-bahar”
(Habaqquq 2:14).
“Nisel jghaddi, u nisel iehor jigi; izda l-art tibqa’ ghal dejjem” (Ekklezjasti 1:4).

GESÙ GHANDU JIGI LURA FID-DINJA BIEX JAGHMEL IL-HAQQ
Gesù gej lura biex iwaqqaf is-saltna ta’ Missieru fid-dinja. Bhalma t-Testment il-Qadim habbar l-ewwel migja ta’ Gesù u indika wkoll it-tieni migja tieghu, it-Testment il-Gdid habbar b’aktar dettalji t-tieni migja tieghu:
“Ja rgiel mill-Galilija, ghax qeghdin tharsu fiss lejn is-sema? Dan l-istess Gesù, li rtafa’ fis-sema minn maghkom, hekk ghad jerga’ jigi bhalma rajtuh sejjer fis-sema” (Atti 1:11).
“Meta Bin il-bniedem jigi fil-glorja tieghu, u l-angli mqaddsa kollha mieghu, imbaghad joqghod fuq it-tron tal-glorja tieghu; u jingabru quddiemu l-gnus kollha, u jifridhom minn xulxin, bhalma r-raghaj jifred in-nghag mill-gidjien” (Mattew 25:31-32).
It-tnax-il Appostlu jkollhom hidma partikulari fis-saltna t’Alla kif kien weghedhom Gesù stess:
“Intom li gejtu warajja, fit-tigdid tad-dinja, meta Bin il-bniedem joqghod fuq it-tron tal-glorja tieghu, intom ukoll toqoghdu fuq tnax-il tron, u taghmlu haqq mit-tnax-il tribù ta’ Izrael”
(Mattew 19:28).

IL-GUDIZZJU TAD-DINJA
Qabel ma nkomplu, niftakru illi l-migja lura ta’ Gesù Kristu se ggib maghha kemm hwejjeg tal-biza’ kif ukoll hafna barka. Sakemm Gesù jkollu f’idejh il-popli kollha se jkun hemm xi rezistenza. Ninnutaw erba’ aspetti:
1 “Il-popli kollha” se jingabru kontra Izrael biex jinvaduh, izda Gesù se jgibhom fix-xejn u jeqridhom (Zakkarija 14; Ezekjel 38, 39).
2 Fl-art imqaddsa u l-aktar madwar Gerusalem se jkun hemm terremot kbir li jgib mieghu hsarat tremendi, meta “f’dak il-jum jieqfu riglejh [Gesù] fuq il-gholja taz-zebbug, li qieghda quddiem Gerusalem, lejn il-lvant, u tinferaq l-gholja taz-zebbug minn nofsha...hekk li jkun hemm wied kbir” (Zakkarija 14:4).
3 Xi nazzjonijiet se johduha kontra Kristu, “Is-slaten tal-art iqumu, u l-kbarat jiftiehmu bejniethom kontra l-Mulej, u kontra l-midluk tieghu” (Salmi 2:2), imma l-gudizzji t’Alla se jaqghu fuq dawk li johduha kontra Kristu (Isaija 34; Rivelazzjoni 18).
4 Se jkun hemm il-qawmien mill-imwiet u l-gudizzju. Dawk li kellhom l-opportunità li jaccettaw is-sejha t’Alla u rrifjutawha, se jmutu u jinqerdu waqt li mill-banda l-ohra, x’ferh ihossu l-ohrajn meta s-Sultan jghidilhom, “Ejjew, ja mberkin ta’ Missieri, irtu s-saltna mhejjija ghalikom mis-tisjis tad-dinja” (Mattew 25:34).

META GHANDU JIRRITORNA MA NAFUX SEWWA
“Imma dak il-jum u dik is-siegha ma jafhom ebda bniedem...Izda bhalma kien fi zmien Noè, hekk tkun ukoll il-migja ta’ Bin il-bniedem...Ghax bhalma f’dawk il-jiem ta’ qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jizzewgu u jinghataw ghaz-zwieg, sal-jum li fih Noè dahal fl-arka. U ma kinux jafu sama gie d-dilluvju, u hadhom ilkoll; hekk ukoll tkun il-migja ta’ Bin il-bniedem... Ishru mela; ghax ma tafux f’liema siegha ghandu jigi Sidkom...Ghalhekk intom ukoll kunu mhejjijin; ghax fis-siegha li ma tahsbux fiha jigi Bin il-bniedem” (Mattew 24:36-39, 42, 44).

GESÙ KRISTU GHANDU JERGA’ LURA BIEX ISALTAN FUQ ID-DINJA KOLLHA, MINN FUQ IT-TRON TAS-SULTAN DAVID
“Ghax tweldilna tifel…il-Princep tal-paci. Mill-kobor tas-setgha u s-sliem tieghu ma jkunx hemm tmiem, fuq it-tron ta’ David u fuq saltnatu, biex iwaqqafha, u jwettaqha bil-haqq u bis-sewwa” (Isaija 9:6-7).
“U mbaghad jaraw lil Bin il-bniedem gej fis-shab b’qawwa kbira u glorja; u mbaghad jibghat lill-angli tieghu, u jigbor flimkien il-mahturin tieghu mill-erbat irjieh, minn tarf l-art sa tarf is-sema” (Mark 13:26).
“U qalilha l-anglu: la tibzax Marija; ghax int sibt grazzja quddiem Alla. U, ara, int tnissel f’gufek u tiled iben u ssemmih Gesù. Hu jkun kbir, u jissemma Bin il-Gholi, u l-Mulej Alla jaghtih it-tron ta’ missieru David, u jsaltan ghal dejjem fuq id-dar ta’ Gakobb, u ghal saltnatu ma jkunx hemm tmiem” (Luqa 1:30-33).
“Ma tarawnix, sama jasal il-waqt li tghidu: Imbierek min gej f’isem il-Mulej” (Luqa 13:35).
“Ara, gej mas-shab; u tarah kull ghajn, u dawk ukoll li nifduh; u jixhru minhabba fih it-tribujiet kollha tal-art” (Rivelazzjoni 1:7).

L-IDEA TAS-SALTNA T’ALLA M'HIJIEX XI HAGA GDIDA
Il-bicca l-kbira tal-bnedmin jemmnu li din is-saltna hija xi genna fis-smewwiet fejn imorru t-tajbin wara mewthom jew xi wahda mill-knejjes stabbiliti. Dan it-twemmin m’huwiex it-taghlim tal-Iskrittura.
Il-Bibbja tghallimna li din is-saltna li ghandha tkun stabbilita se tkun imperu dinji, imperu veru u tangibbli li wiehed jara u jmiss u se jkun imwaqqaf meta Gesù jigi lura fid-dinja mis-smewwiet biex isaltan mill-belt ta’ Gerusalem.
L-idea tas-saltna t’Alla m’hijiex xi haga gdida li l-Bibbja tirriferi ghaliha fit-Testment il-Gdid biss. Is-saltna t’Alla kellha l-bidu taghha meta Alla hatar lill-poplu Lhudi biex ikun in-nazzjon maghzul minnu u ghal dan il-ghan il-poplu Lhudi kien immexi minn ghadd ta’ slaten, xi whud individwi li mxew tajjeb u ohrajn li kienu qarrieqa. Sfortunatament maz-zminijiet l-arroganza tal-poplu Lhudi, il-hafna nuqqasijiet u t-twarrib tal-ligijiet divini, wasslu lil dan-nazzjon f’qaghda kerha. Il-poplu ma baqax jirrifletti d-dominju li fih Alla kien il-Kmand; tant kien hekk, li ftit mijiet ta’ snin wara, Alla gab fix-xejn il-linja rjali. Assalt mill-armata tal-Babilonja fuq Gerusalem kien wasal -- ma kienx se jkun hemm saltna vizibbli tal-Mulej ghal hafna snin wara. Intqal lill-ahhar re tal-Lhud:
“herba! herba! herba! Naghmilha: hi [il-kuruna tar-renju] wkoll ma tibqax izjed, sakemm jigi min lilu tmiss bil-haqq, u naghtihielu” (Ezekjel 21:27).
Dak li ntqal kienet profezija tad-dezolazzjoni tal-linja rjali, sakemm l-akbar werriet tat-tron kellu jigi - Gesù Kristu! Fi kliem iehor, is-saltna t’Alla fuq din l-art intemmet mal-ahhar re Sedekija u ghandha terga’ titwaqqaf mat-tieni wasla ta’ Gesù fid-dinja.

IT-TAJBIN ISALTNU FID-DINJA MA’ KRISTU F’SALTNA TA’ HENA U SLIEM
“U fiz-zmien dawk is-slaten [l-ahhar zminijiet], iqajjem Alla tas-sema saltna li qatt ma titwaqqa’; saltna li ma tithalliex ghal poplu iehor; izda hi tfarrak u teqred dawk is-saltniet kollha, u hi tibqa’ ghal dejjem” (Danjel 2:44).
“U s-saltna u s-setgha u l-kobor tas-saltniet taht is-sema kollu, ikunu moghtijin lill-poplu tal-qaddisin tal-Gholi, li s-saltna tieghu tkun saltna ta’ dejjem, u s-setghat kollha jaqduh u jisimghu minnu” (Danjel 7:27).
“Hu jxandar is-sliem lill-gnus; saltnatu tkun minn bahar sa bahar, u mix-xmara sa truf l-art” (Zakkarija 9:10).
“Hu jkun kbir, u jissemma Bin il-Gholi; u l-Mulej Alla jaghtih it-tron ta’ missieru David; u jsaltan ghal dejjem fuq id-dar ta’ Gakobb, u ghal saltnatu ma jkunx hemm tmiem” (Luqa 1:32-33).
“U [int] ghamiltna ghal Alla taghna slaten u qassisin, u ahna nsaltnu fuq l-art” (Rivelazzjoni 5:10).

ALLA QAL LI GERUSALEM GHAD TKUN IL-BELT KAPITALI TAD-DINJA MATUL IS-SALTNA TA’ KRISTU FEJN, SKONT EZEKJEL, GHAD JINBENA TEMPJU GDID
“F’dak iz-zmien isejhu lil Gerusalem, it-tron tal-Mulej, u l-gnus kollha jingemghu fiha, ghal isem il-Mulej, f’Gerusalem, u lanqas jimxu aktar wara l-ebusija ta’ qalbhom il-hazina”(Geremija 3:17). “Arga’ niedi u ghid: Hekk jghid il-Mulej tal-ezercti; il-bliet tieghi ghad ifuru bil-gid, u l-Mulej jarga’ jhenn ghal Sijon, u jarga’ jahtar lil Gerusalem” (Zakkarija 1:17).
“U hekk hafna popli u gnus qawwija jigu Gerusalem ifittxu l-Mulej tal-ezercti, u jitolbu l-grazzja tal-Mulej” (Zakkarija 8:22).
Gesù se jsaltan mill-Gholja ta’ Sijon, jigifieri mill-belt ta’ Gerusalem:
“Sabiha ghall-gholi, il-ghaxqa tal-art kollha, hi l-gholja ta’ Sijon, fuq in-nahiet tat-tramuntana, il-belt tas-Sultan il-kbir” (Salmi 48:2).
Dan l-avveniment se jkun it-twettiq tal-profezija fit-thabbira tal-anglu Gabrijiel li Gesù kellu jkun dak is-sultan li kellu joqghod fuq it-tron tas-sultan David, li minnu tnissel Gesù:
“Hu jkun kbir, u jissemma Bin il-Gholi; u l-Mulej Alla jaghtih it-tron ta’ missieru David” (Luqa 1:32).
“U jigri fl-ahhar jiem, illi l-muntanja ta’ dar il-Mulej tkun imwaqqfa f’ras il-muntanji, u tintrafa’ ’l fuq mill-gholjiet, u l-gnus kollha jigru lejha. U hafna nies imorru, u jghidu: Ejjew, ha nitilghu fuq il-muntanja tal-Mulej, fid-dar t’Alla ta’ Gakobb; u hu jghallimna triqatu, u ahna nimxu fil-moghdijiet tieghu; ghax minn Sijon tohrog il-ligi, u l-kelma tal-Mulej minn Gerusalem. U jaghmel haqq fost il-gnus, u jcanfar hafna popli; u huma jahdmu sjufhom f’sikek, u l-lanez taghhom fi mniegel; gens ma jarfax sejf ghal gens iehor, u lanqas qatt izjed ma jitharrgu ghall-gwerra” (Isaija 2:1-4).

L-AHBAR TAJBA TAS-SALTNA
Meta kien fid-dinja Kristu pprietka dwar il-Vangelu tas-saltna u qabbel din is-saltna f’xi parabboli tieghu ma’ tezor u gawhra prezzjuza. Gesù Kristu ghallem lid-dixxipli tieghu u qalilhom specifikament biex jitolbu halli din is-saltna t’Alla tigi fid-dinja:
“Missierna li inti fis-smewwiet...Tigi saltnatek...” (Mattew 6:9-10).
Dan hu l-VANGELU jew L-AHBAR TAJBA li Gesù gabilna u offrielna.
“Is-saltniet ta’ din id-dinja saru s-saltniet ta’ Sidna, u ta’ Kristu tieghu; u hu jsaltan ghal dejjem” (Rivelazzjoni 11:15).
Id-dixxipli ta’ Gesù ferhu mhux ftit bil-prospett li kellha terga’ titfacca s-saltna t’Alla fuq l-art ta’ Izrael. Wara li kien qam mill-imwiet id-dixxipli staqsew lil Gesù: “Mulej, jaqaw f’dan iz-zmien sa terga’ twaqqaf is-saltna ta’ Izrael?” (Atti 1:6).

IL-MILLENNJU
Iz-zmien li Kristu jkun Sultan tas-Slaten u li jdum elf sena huwa maghruf bhala l-Millennju.
Matul dawk is-snin dak kollu li hu hazin fid-dinja jinqered waqt li d-dinja tinbidel bil-mod il-mod ghall-ahjar taht id-direzzjoni ta’ Kristu meghjun minn dawk kollha li maz-zminijiet obdew il-ligi t’Alla u nsabu li tixirqilhom il-hajja eterna.
“Imbierek u qaddis hu min ghandu sehem fl-ewwel qawma…[dawn] ikunu qassisin t’Alla u ta’ Kristu, u jsaltnu mieghu elf sena” (Rivelazzjoni 20:6).
Dawn li gejjin huma ftit mill-kambjamenti kolossali li se jsehhu fis-saltna t’Alla fuq din l-art.
Flok il-biza’, il-guh u l-mard, se jkun hawn il-paci, il-haqq, is-sewwa u s-sahha:
“Ma jkollhom qatt aktar guh, u lanqas ghatx; u la tiddi fuqhom ix-xemx, u lanqas ebda shana tikwi...u Alla jimsah id-dmugh kollu minn ghajnejhom” (Rivelazzjoni 7:16-17).
“Imbaghad ghajnejn il-ghomja jinfethu, widnejn it-torox jinfethu. Imbaghad dak li jzappap jaqbez bhac-cerv, u lsien l-imbikkmin jghanni” (Isaija 35:5-6).
Se jkun zmien meta l-hajja titwal:
“Ma jkunx hawn aktar fiha tarbija li tghix ftit jiem, u lanqas xih li ma jtemmx sninu; ghax zaghzugh imut ta’ mitt sena” (Isaija 65:20).
L-ucuh tar-raba’ se jkunu abbundanti ghall-bidwi:
“Ikun hemm hafna qamh fuq l-art fuq irjus il-muntanji; il-frott tieghu jixxejjer bhac-cedru tal-Libanu” (Salmi 72:16).
“Il-muntanji jqattru l-inbid gdid, u l-gholjiet inixxu l-halib, u l-widien kollha ta’ Guda jfuru bl-ilma” (Goel 3:18).
“Ara, jigu l-jiem, jghid il-Mulej, meta dak li jahrat jilhaq lil dak li jahsad, u dak li jaghsar il-gheneb lil dak li jizra’ z-zerriegha” (Ghamos 9:13).
“Ghax ikun hemm is-sliem ghaz-zerriegha; id-dielja taghti l-frott taghha, l-art taghti l-prodott taghha, u s-smewwiet jaghtu n-nida taghhom; u jien naghti lill-bqija tal-poplu dan kollu” (Zakkarija 8:12).
Il-qerq u l-hazen se jigu mrazzna:
(Isaija 2:4, 11; Danjel 2:44)
Il-qaddisin, jigifieri dawk li se jinghataw il-premju taghhom tal-hajja eterna, se jigvernaw fuq il-gnus tad-dinja kollha mas-Sultan Gesù:
(Rivelazzjoni 2:26-27; 3:21; 5:9-10; 20:6)

L-GHARAB JAHDMU ID F’ID MAL-LHUD
Wiehed mill-isbah prospetti ghall-futur hu dak tal-armonija u l-ftehim li se jezistu bejn ghedewwa antiki. Il-vizjoni profetika li se titwettaq tal-lupu u l-haruf li se jirghu flimkien, m’hijiex biss deskrizzjoni sabiha ta’ armonija bejn il-bniedem u l-bhejjem, imma din tirriferi wkoll ghall-paci u l-hbiberija li se jkun hawn specjalment bejn nazzjonijiet li xi darba kienu ghedewwa ta’ xulxin u li ggieldu kontra xulxin. Isaija jitkellem dwar l-Gharab li jigu f’Gerusalem meta dawn “igibu deheb u ncens; u jxandru t-tifhir tal-Mulej” (Isaija 60:6). Il-profeta jpingilna lill-Gharab huma u jghinu fil-bini u t-twaqqif tal-hitan tal-belt il-gdida waqt li jkunu jahdmu mal-Lhud li gejjin mill-istess missier Abraham. L-Gharab jindokraw il-merhliet tal-Lhud u jsiru bdiewa u haddiema fl-oqsma tad-dwieli. Dan se jkun il-kuntrarju ta’ kif inhuma l-affarijiet bhalissa fil-Lvant Nofsani. Il-weghdiet li kien ghamel Alla zmien twil ilu lin-naha tal-Gharab min-nisel ta’ Abraham zgur li ghad iridu jsehhu.

WARA L-MILLENNJU
Wara dawn l-elf sena se jkun hawn it-tieni gudizzju ghal dawk li jkunu twieldu u ghexu f’dawk iz-zminijiet tal-Millennju u mbaghad dawk in-nies mortali jsirilhom il-haqq. Dan it-tieni haqq se jkun ibbazat fuq l-istess principji tal-ewwel haqq meta jirritorna Kristu mis-smewwiet:
“Hlas id-dnub hi l-mewt; izda l-ghotja t’Alla hi l-hajja ta’ dejjem f’Gesù Kristu Sidna” (Rumani 6:23). Fi ftit kliem, id-dnub jithallas bil-kastig tal-mewt ghal dejjem, u l-premju ghat-tajbin ikun il-hajja eterna.
Wara dawn il-grajjiet drammatici, fid-dinja jkun baqa’ biss nies moghnija bil-hajja eterna. B’hekk ikun spicca x-xoghol ta’ Sidna Gesù Kristu bhala s-Sultan tad-dinja. Ma jkollux aktar nies mortali sudditi tieghu biex isaltan fuqhom, u l-akbar hwejjeg qerrieda tal-bniedem, jigifieri d-dnub u l-mewt, jigu fix-xejn. Ir-rieda t’Alla issa tkun tassew fuq l-art. Alla jkun sema’ t-talba tal-“Missierna”. L-Appostlu Pawlu jikteb fuq dawn il-hwejjeg minghajr dettalji x'se jigri sewwa:
“Imbaghad jigi t-tmiem, meta hu [Gesù] jaghti s-saltna ’l Alla l-Missier, wara li jkun qered kull hakma u kull setgha u qawwa. Ghax jehtieg isaltan, sa ma jqieghed l-ghedewwa kollha taht riglejh. L-ahhar ghadu li jinqered hi l-mewt...U meta kollox ikun imqieghed tahtu, imbaghad l-Iben innifsu wkoll jitqieghed taht Alla li jkun qeghedlu kollox tahtu, biex Alla jkun kollox f’kollox” (1 Korintin 15:24-28).

TITLIFX DIN L-OPPORTUNITÀ UNIKA LI TKUN PARTI MINN DIK IS-SALTNA T’ALLA FUQ DIN L-ART. SE JKUN FUTUR MERAVILJUZ GHAD-DINJA KOLLHA. GESÙ KRISTU GHANDU JIGI LURA FID-DINJA BHALA S-SULTAN TAS-SLATEN. MELA AQRA L-BIBBJA FEJN JINSAB DAN IT-TAGHLIM DWAR IS-SALTNA T’ALLA U ITLOB B’QALBEK KOLLHA:
“MISSIERNA LI INTI FIS-SMEWWIET, JITQADDES ISMEK.
TIGI SALTNATEK. IKUN LI TRID INT
KIF FIS-SEMA HEKKDA FL-ART.”