23 March 2013

SOLOMON IN ALL HIS GLORYSALAMUN
 
Kważi elf mara!
Kif seta’ jlaħħaq magħhom
Sal-matutin?!
 
Ħsieb laterali:
Ta' min dik it-tarbija?
Aqsmu lil din!
 
B’riħet in-nisa
li kellu Salamun
sab l-għerf divin.
 
JOE SALIBA
26.2.2012

18 March 2013

SOME MORE POEMS

GĦAJJEJT NAĦSEB

Għajjejt naħseb, għajjejt nikteb,

għax b’kull kelma li ttajpjajt

moħħi ttaqqal, qalbi ngħasret,

ma nafx kif, bla ma ndunajt.

Ma tfajtx l-ankri ’mma bqajt naqdef

lejn dak kollu l’hu ta’ ġieħ,

safi, jseddaq, veru u lanqas

ma jinbidel ma’ kull riħ.

Fuq tapit Persjan fi ħsiebi

tirt fuq dinja ta’ ġmiel kbir...

ibħra, msaġar, bliet u rħula.

Għadni nħossu dat-tferfir!

Ridt nitkixxef, nifhem kollox,

kif jitwieled kangarù

kif min-naħal jiġi l-għasel,

kulma ġara, kulma hu.

Qallibt moħħi nifli l-kotba

biex nitgħallem x’qatt kien hemm

li jagħmilna dak li aħna...

xbihat t’Alla u nies tad-demm.

Billi l-ġrajja ta’ dinjitna,

għalkemm timxi b’pass meqjus,

tirrepeti ruħha u minnha

ma tgħallmux, jaħasra, l-ġnus,

sibt kull gwerra tħalli wrajha

iż-żerriegħa għal aktar ġlied

fil-futur, għira u mibegħda...

bħal f’tal-Għeden frott qerried.

Mela, aktarx, il-ħwejjeġ koroh

li semmejt u mhux kitbieti

li filġuni matul ħajti...

għax jien faraġ sibt f’għanjieti.

JOE SALIBA

25.2.2012

INVELL

Il-ħajja timla u tofrogħ

u qatt ma tibqa’ nvell,

daqqa titfagħna fl-għoli,

kultant fl-irmied u d-dell.

Jiġu l-anniversarji

tas-snin...niċċelebraw

l-età bil-kejk u x-xema’,

u waqt li niskantaw

l’ għaddiet sena oħra, ngergru

kemm hu bla ħniena ż-żmien

li bħal arloġġ għalina

jieqaf għax bħalna għajjien.

Tfarrakt bil-mixja twila

li mxejt u bħal vapur

ħallejt warajja tranja

ta’ hena u ta’ dulur.

’Mma bħall-ħolqien, f’ħajjitna

is-sħab iswed u tqil,

it-tlajja’ żigużajki,

l-għarar u t-temp qalil,

ukoll jieqfu u jinbidlu

u l-ajru jsir sabiħ,

it-tlajja’ jilħqu n-niżla,

u jbattu l-mewġ u r-riħ...

U tinxef l-art madwarna,

u s-sema li ftit qabel

waddbilna s-silġ u x-xita,

jonxrilna żewġ qawsalel.

JOE SALIBA

2.3.2012

17 March 2013

RECENT POEM

ĠIMGĦA L-ISPTAR

Dak ta’ quddiemi - l-Grieg - fetaħ l-arkivji
tal-mard li kellu f’ħajtu mal-iżbalji
tat-tobba (kif qal hu) li ħallewh mgħaxxex,
b’sidru ssukkat u mġebbed bħat-takkalji.

L-armla ta’ ħdejja tkellmet fuq żgħożitha
mikula sħiħ bid-drogi u l-infezzjoni
li ġabitha l-isptar tliet ġimgħat ilu...
Qaltilna wkoll x’tħobb taqra...X’konfużjoni!

In-ners hi u tindokrana ngħaqdet magħna
għax ratna interessati lkoll w attenti;
hi qalet tagħha u stqarret l-esperjenzi
li kellha ġo kull sptar qalb il-pazjenti.

U magħhom jiena wkoll nhewden imnikket...
għax għalija...
L-għanqud tal-għeneb nixef
u d-dielja bdiet titbiel;
kull ilsien ilma mtajjar
daħal f’qoxortu u miel.

Minn ras l-għoljiet sal-wita
ħġejjeġ kbar ta’ nirien
qabdu u tferrxu f’daqqa...
bħal vampa kullimkien.

It-tfal fil-bitħa twerwru
maħkuma minn ċiklun
li ġie fuqhom bħal barri
w għamel kollox deffun.

L-għorrief waqgħu bħal borra
f’livell tan-nies tat-triq,
u nbidlu f’ħaġa waħda,
ballun mogħti bis-sieq.

M’għandniex għalfejn niftiehmu
għax l’ għedna ġie fix-xejn,
tabakk maħruq ġo jdejna,
kesħa fuq ix-xofftejn.

Bejn sema w art ninsabu
fuq baħar wiesgħa u griż,
nixxennqu għal kulma tlifna
li kien maħbub w għażiż.

Jew ġewwa sqaq inkunu
nistaqsu l-għala u l-kif,
meta, sa fejn...Il-mirja
għandhom bżonn it-tindif!

L-għasfur fuq spallti nħasad
kif kanta għax waqa’ s-skiet
madwaru waqt li l-ġwienaħ
tfarfrulu u sar irmied.

Barrejna ’l dak ta’ ġewwa
u eżiljajna l-qrib,
ħraqnielu kulma kiteb.
MINN FOMMI DAT-TIKRIB.

X’jien ngħid, noħlom u nhewden,
imnikket hekk kif jien?!
Jeħtieġli nqum fuq tiegħi
u ma nibqax ħosbien.

Għalhekk...
Biex nibdel das-suġġett fid-diskursata
jien qbadt temi ta’ ferħ: letteratura,
storja, filosofija, mużka w arti,
sa ma żerżaqt kelmtejn fuq l-Iskrittura.

Issa dieħel il-lejl...biex forsi f’ħolma,
b’għajnejna għajjiena b’ġebel inviżibbli,
inqattgħu l-almanakk ta’ futur kiefer
u floku t-tama ta’ fejqan tanġibbli.

JOE SALIBA
19.1.2013
RESPIRATORY UNIT, AUSTIN HOSPITAL,
HEIDELBERG, VICTORIA