06 January 2010

THY KINGDOM COMEQATT KONT TAF?

LI S-SALTNA T’ALLA LI TITKELLEM FUQHA L-BIBBJA SE TKUN
FUQ DIN L-ART.
DAN HU L-PJAN DIVIN GHAD-DINJA LI QEGHDIN NGHIXU FIHA.

IL-PJAN T’ALLA GHAD-DINJA
M’ghandniex inhabblu mohhna u ninkwetaw meta nisimghu li d-dinja ghad tinqered u tispicca fix-xejn ghaliex din hi gidba tax-xjentisti u m'hijiex il-verità li nsibu fil-Bbbja.
Fl-Iskrittura nsibu li Alla ghandu futur sabih ghar-razza umana u d-dinja li nghixu fiha. Hu rrevela l-pjanijiet tieghu ghad-dinja fil-Bibbja Mqaddsa.
Alla halaq id-dinja biex tkun mghammra u mhux biex tkun meqruda:
“Sawwar l-art u ghamilha; wettaqha, mhux biex tibqa’ bahh, izda sawwarha biex tkun imghammra” (Isaija 45:18).
“Ghax l-art timtela’ bil-gharfa tal-glorja tal-Mulej, bhalma l-ilmijiet jiksu l-bahar”
(Habaqquq 2:14).
“Nisel jghaddi, u nisel iehor jigi; izda l-art tibqa’ ghal dejjem” (Ekklezjasti 1:4).

GESÙ GHANDU JIGI LURA FID-DINJA BIEX JAGHMEL IL-HAQQ
Gesù gej lura biex iwaqqaf is-saltna ta’ Missieru fid-dinja. Bhalma t-Testment il-Qadim habbar l-ewwel migja ta’ Gesù u indika wkoll it-tieni migja tieghu, it-Testment il-Gdid habbar b’aktar dettalji t-tieni migja tieghu:
“Ja rgiel mill-Galilija, ghax qeghdin tharsu fiss lejn is-sema? Dan l-istess Gesù, li rtafa’ fis-sema minn maghkom, hekk ghad jerga’ jigi bhalma rajtuh sejjer fis-sema” (Atti 1:11).
“Meta Bin il-bniedem jigi fil-glorja tieghu, u l-angli mqaddsa kollha mieghu, imbaghad joqghod fuq it-tron tal-glorja tieghu; u jingabru quddiemu l-gnus kollha, u jifridhom minn xulxin, bhalma r-raghaj jifred in-nghag mill-gidjien” (Mattew 25:31-32).
It-tnax-il Appostlu jkollhom hidma partikulari fis-saltna t’Alla kif kien weghedhom Gesù stess:
“Intom li gejtu warajja, fit-tigdid tad-dinja, meta Bin il-bniedem joqghod fuq it-tron tal-glorja tieghu, intom ukoll toqoghdu fuq tnax-il tron, u taghmlu haqq mit-tnax-il tribù ta’ Izrael”
(Mattew 19:28).

IL-GUDIZZJU TAD-DINJA
Qabel ma nkomplu, niftakru illi l-migja lura ta’ Gesù Kristu se ggib maghha kemm hwejjeg tal-biza’ kif ukoll hafna barka. Sakemm Gesù jkollu f’idejh il-popli kollha se jkun hemm xi rezistenza. Ninnutaw erba’ aspetti:
1 “Il-popli kollha” se jingabru kontra Izrael biex jinvaduh, izda Gesù se jgibhom fix-xejn u jeqridhom (Zakkarija 14; Ezekjel 38, 39).
2 Fl-art imqaddsa u l-aktar madwar Gerusalem se jkun hemm terremot kbir li jgib mieghu hsarat tremendi, meta “f’dak il-jum jieqfu riglejh [Gesù] fuq il-gholja taz-zebbug, li qieghda quddiem Gerusalem, lejn il-lvant, u tinferaq l-gholja taz-zebbug minn nofsha...hekk li jkun hemm wied kbir” (Zakkarija 14:4).
3 Xi nazzjonijiet se johduha kontra Kristu, “Is-slaten tal-art iqumu, u l-kbarat jiftiehmu bejniethom kontra l-Mulej, u kontra l-midluk tieghu” (Salmi 2:2), imma l-gudizzji t’Alla se jaqghu fuq dawk li johduha kontra Kristu (Isaija 34; Rivelazzjoni 18).
4 Se jkun hemm il-qawmien mill-imwiet u l-gudizzju. Dawk li kellhom l-opportunità li jaccettaw is-sejha t’Alla u rrifjutawha, se jmutu u jinqerdu waqt li mill-banda l-ohra, x’ferh ihossu l-ohrajn meta s-Sultan jghidilhom, “Ejjew, ja mberkin ta’ Missieri, irtu s-saltna mhejjija ghalikom mis-tisjis tad-dinja” (Mattew 25:34).

META GHANDU JIRRITORNA MA NAFUX SEWWA
“Imma dak il-jum u dik is-siegha ma jafhom ebda bniedem...Izda bhalma kien fi zmien Noè, hekk tkun ukoll il-migja ta’ Bin il-bniedem...Ghax bhalma f’dawk il-jiem ta’ qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jizzewgu u jinghataw ghaz-zwieg, sal-jum li fih Noè dahal fl-arka. U ma kinux jafu sama gie d-dilluvju, u hadhom ilkoll; hekk ukoll tkun il-migja ta’ Bin il-bniedem... Ishru mela; ghax ma tafux f’liema siegha ghandu jigi Sidkom...Ghalhekk intom ukoll kunu mhejjijin; ghax fis-siegha li ma tahsbux fiha jigi Bin il-bniedem” (Mattew 24:36-39, 42, 44).

GESÙ KRISTU GHANDU JERGA’ LURA BIEX ISALTAN FUQ ID-DINJA KOLLHA, MINN FUQ IT-TRON TAS-SULTAN DAVID
“Ghax tweldilna tifel…il-Princep tal-paci. Mill-kobor tas-setgha u s-sliem tieghu ma jkunx hemm tmiem, fuq it-tron ta’ David u fuq saltnatu, biex iwaqqafha, u jwettaqha bil-haqq u bis-sewwa” (Isaija 9:6-7).
“U mbaghad jaraw lil Bin il-bniedem gej fis-shab b’qawwa kbira u glorja; u mbaghad jibghat lill-angli tieghu, u jigbor flimkien il-mahturin tieghu mill-erbat irjieh, minn tarf l-art sa tarf is-sema” (Mark 13:26).
“U qalilha l-anglu: la tibzax Marija; ghax int sibt grazzja quddiem Alla. U, ara, int tnissel f’gufek u tiled iben u ssemmih Gesù. Hu jkun kbir, u jissemma Bin il-Gholi, u l-Mulej Alla jaghtih it-tron ta’ missieru David, u jsaltan ghal dejjem fuq id-dar ta’ Gakobb, u ghal saltnatu ma jkunx hemm tmiem” (Luqa 1:30-33).
“Ma tarawnix, sama jasal il-waqt li tghidu: Imbierek min gej f’isem il-Mulej” (Luqa 13:35).
“Ara, gej mas-shab; u tarah kull ghajn, u dawk ukoll li nifduh; u jixhru minhabba fih it-tribujiet kollha tal-art” (Rivelazzjoni 1:7).

L-IDEA TAS-SALTNA T’ALLA M'HIJIEX XI HAGA GDIDA
Il-bicca l-kbira tal-bnedmin jemmnu li din is-saltna hija xi genna fis-smewwiet fejn imorru t-tajbin wara mewthom jew xi wahda mill-knejjes stabbiliti. Dan it-twemmin m’huwiex it-taghlim tal-Iskrittura.
Il-Bibbja tghallimna li din is-saltna li ghandha tkun stabbilita se tkun imperu dinji, imperu veru u tangibbli li wiehed jara u jmiss u se jkun imwaqqaf meta Gesù jigi lura fid-dinja mis-smewwiet biex isaltan mill-belt ta’ Gerusalem.
L-idea tas-saltna t’Alla m’hijiex xi haga gdida li l-Bibbja tirriferi ghaliha fit-Testment il-Gdid biss. Is-saltna t’Alla kellha l-bidu taghha meta Alla hatar lill-poplu Lhudi biex ikun in-nazzjon maghzul minnu u ghal dan il-ghan il-poplu Lhudi kien immexi minn ghadd ta’ slaten, xi whud individwi li mxew tajjeb u ohrajn li kienu qarrieqa. Sfortunatament maz-zminijiet l-arroganza tal-poplu Lhudi, il-hafna nuqqasijiet u t-twarrib tal-ligijiet divini, wasslu lil dan-nazzjon f’qaghda kerha. Il-poplu ma baqax jirrifletti d-dominju li fih Alla kien il-Kmand; tant kien hekk, li ftit mijiet ta’ snin wara, Alla gab fix-xejn il-linja rjali. Assalt mill-armata tal-Babilonja fuq Gerusalem kien wasal -- ma kienx se jkun hemm saltna vizibbli tal-Mulej ghal hafna snin wara. Intqal lill-ahhar re tal-Lhud:
“herba! herba! herba! Naghmilha: hi [il-kuruna tar-renju] wkoll ma tibqax izjed, sakemm jigi min lilu tmiss bil-haqq, u naghtihielu” (Ezekjel 21:27).
Dak li ntqal kienet profezija tad-dezolazzjoni tal-linja rjali, sakemm l-akbar werriet tat-tron kellu jigi - Gesù Kristu! Fi kliem iehor, is-saltna t’Alla fuq din l-art intemmet mal-ahhar re Sedekija u ghandha terga’ titwaqqaf mat-tieni wasla ta’ Gesù fid-dinja.

IT-TAJBIN ISALTNU FID-DINJA MA’ KRISTU F’SALTNA TA’ HENA U SLIEM
“U fiz-zmien dawk is-slaten [l-ahhar zminijiet], iqajjem Alla tas-sema saltna li qatt ma titwaqqa’; saltna li ma tithalliex ghal poplu iehor; izda hi tfarrak u teqred dawk is-saltniet kollha, u hi tibqa’ ghal dejjem” (Danjel 2:44).
“U s-saltna u s-setgha u l-kobor tas-saltniet taht is-sema kollu, ikunu moghtijin lill-poplu tal-qaddisin tal-Gholi, li s-saltna tieghu tkun saltna ta’ dejjem, u s-setghat kollha jaqduh u jisimghu minnu” (Danjel 7:27).
“Hu jxandar is-sliem lill-gnus; saltnatu tkun minn bahar sa bahar, u mix-xmara sa truf l-art” (Zakkarija 9:10).
“Hu jkun kbir, u jissemma Bin il-Gholi; u l-Mulej Alla jaghtih it-tron ta’ missieru David; u jsaltan ghal dejjem fuq id-dar ta’ Gakobb, u ghal saltnatu ma jkunx hemm tmiem” (Luqa 1:32-33).
“U [int] ghamiltna ghal Alla taghna slaten u qassisin, u ahna nsaltnu fuq l-art” (Rivelazzjoni 5:10).

ALLA QAL LI GERUSALEM GHAD TKUN IL-BELT KAPITALI TAD-DINJA MATUL IS-SALTNA TA’ KRISTU FEJN, SKONT EZEKJEL, GHAD JINBENA TEMPJU GDID
“F’dak iz-zmien isejhu lil Gerusalem, it-tron tal-Mulej, u l-gnus kollha jingemghu fiha, ghal isem il-Mulej, f’Gerusalem, u lanqas jimxu aktar wara l-ebusija ta’ qalbhom il-hazina”(Geremija 3:17). “Arga’ niedi u ghid: Hekk jghid il-Mulej tal-ezercti; il-bliet tieghi ghad ifuru bil-gid, u l-Mulej jarga’ jhenn ghal Sijon, u jarga’ jahtar lil Gerusalem” (Zakkarija 1:17).
“U hekk hafna popli u gnus qawwija jigu Gerusalem ifittxu l-Mulej tal-ezercti, u jitolbu l-grazzja tal-Mulej” (Zakkarija 8:22).
Gesù se jsaltan mill-Gholja ta’ Sijon, jigifieri mill-belt ta’ Gerusalem:
“Sabiha ghall-gholi, il-ghaxqa tal-art kollha, hi l-gholja ta’ Sijon, fuq in-nahiet tat-tramuntana, il-belt tas-Sultan il-kbir” (Salmi 48:2).
Dan l-avveniment se jkun it-twettiq tal-profezija fit-thabbira tal-anglu Gabrijiel li Gesù kellu jkun dak is-sultan li kellu joqghod fuq it-tron tas-sultan David, li minnu tnissel Gesù:
“Hu jkun kbir, u jissemma Bin il-Gholi; u l-Mulej Alla jaghtih it-tron ta’ missieru David” (Luqa 1:32).
“U jigri fl-ahhar jiem, illi l-muntanja ta’ dar il-Mulej tkun imwaqqfa f’ras il-muntanji, u tintrafa’ ’l fuq mill-gholjiet, u l-gnus kollha jigru lejha. U hafna nies imorru, u jghidu: Ejjew, ha nitilghu fuq il-muntanja tal-Mulej, fid-dar t’Alla ta’ Gakobb; u hu jghallimna triqatu, u ahna nimxu fil-moghdijiet tieghu; ghax minn Sijon tohrog il-ligi, u l-kelma tal-Mulej minn Gerusalem. U jaghmel haqq fost il-gnus, u jcanfar hafna popli; u huma jahdmu sjufhom f’sikek, u l-lanez taghhom fi mniegel; gens ma jarfax sejf ghal gens iehor, u lanqas qatt izjed ma jitharrgu ghall-gwerra” (Isaija 2:1-4).

L-AHBAR TAJBA TAS-SALTNA
Meta kien fid-dinja Kristu pprietka dwar il-Vangelu tas-saltna u qabbel din is-saltna f’xi parabboli tieghu ma’ tezor u gawhra prezzjuza. Gesù Kristu ghallem lid-dixxipli tieghu u qalilhom specifikament biex jitolbu halli din is-saltna t’Alla tigi fid-dinja:
“Missierna li inti fis-smewwiet...Tigi saltnatek...” (Mattew 6:9-10).
Dan hu l-VANGELU jew L-AHBAR TAJBA li Gesù gabilna u offrielna.
“Is-saltniet ta’ din id-dinja saru s-saltniet ta’ Sidna, u ta’ Kristu tieghu; u hu jsaltan ghal dejjem” (Rivelazzjoni 11:15).
Id-dixxipli ta’ Gesù ferhu mhux ftit bil-prospett li kellha terga’ titfacca s-saltna t’Alla fuq l-art ta’ Izrael. Wara li kien qam mill-imwiet id-dixxipli staqsew lil Gesù: “Mulej, jaqaw f’dan iz-zmien sa terga’ twaqqaf is-saltna ta’ Izrael?” (Atti 1:6).

IL-MILLENNJU
Iz-zmien li Kristu jkun Sultan tas-Slaten u li jdum elf sena huwa maghruf bhala l-Millennju.
Matul dawk is-snin dak kollu li hu hazin fid-dinja jinqered waqt li d-dinja tinbidel bil-mod il-mod ghall-ahjar taht id-direzzjoni ta’ Kristu meghjun minn dawk kollha li maz-zminijiet obdew il-ligi t’Alla u nsabu li tixirqilhom il-hajja eterna.
“Imbierek u qaddis hu min ghandu sehem fl-ewwel qawma…[dawn] ikunu qassisin t’Alla u ta’ Kristu, u jsaltnu mieghu elf sena” (Rivelazzjoni 20:6).
Dawn li gejjin huma ftit mill-kambjamenti kolossali li se jsehhu fis-saltna t’Alla fuq din l-art.
Flok il-biza’, il-guh u l-mard, se jkun hawn il-paci, il-haqq, is-sewwa u s-sahha:
“Ma jkollhom qatt aktar guh, u lanqas ghatx; u la tiddi fuqhom ix-xemx, u lanqas ebda shana tikwi...u Alla jimsah id-dmugh kollu minn ghajnejhom” (Rivelazzjoni 7:16-17).
“Imbaghad ghajnejn il-ghomja jinfethu, widnejn it-torox jinfethu. Imbaghad dak li jzappap jaqbez bhac-cerv, u lsien l-imbikkmin jghanni” (Isaija 35:5-6).
Se jkun zmien meta l-hajja titwal:
“Ma jkunx hawn aktar fiha tarbija li tghix ftit jiem, u lanqas xih li ma jtemmx sninu; ghax zaghzugh imut ta’ mitt sena” (Isaija 65:20).
L-ucuh tar-raba’ se jkunu abbundanti ghall-bidwi:
“Ikun hemm hafna qamh fuq l-art fuq irjus il-muntanji; il-frott tieghu jixxejjer bhac-cedru tal-Libanu” (Salmi 72:16).
“Il-muntanji jqattru l-inbid gdid, u l-gholjiet inixxu l-halib, u l-widien kollha ta’ Guda jfuru bl-ilma” (Goel 3:18).
“Ara, jigu l-jiem, jghid il-Mulej, meta dak li jahrat jilhaq lil dak li jahsad, u dak li jaghsar il-gheneb lil dak li jizra’ z-zerriegha” (Ghamos 9:13).
“Ghax ikun hemm is-sliem ghaz-zerriegha; id-dielja taghti l-frott taghha, l-art taghti l-prodott taghha, u s-smewwiet jaghtu n-nida taghhom; u jien naghti lill-bqija tal-poplu dan kollu” (Zakkarija 8:12).
Il-qerq u l-hazen se jigu mrazzna:
(Isaija 2:4, 11; Danjel 2:44)
Il-qaddisin, jigifieri dawk li se jinghataw il-premju taghhom tal-hajja eterna, se jigvernaw fuq il-gnus tad-dinja kollha mas-Sultan Gesù:
(Rivelazzjoni 2:26-27; 3:21; 5:9-10; 20:6)

L-GHARAB JAHDMU ID F’ID MAL-LHUD
Wiehed mill-isbah prospetti ghall-futur hu dak tal-armonija u l-ftehim li se jezistu bejn ghedewwa antiki. Il-vizjoni profetika li se titwettaq tal-lupu u l-haruf li se jirghu flimkien, m’hijiex biss deskrizzjoni sabiha ta’ armonija bejn il-bniedem u l-bhejjem, imma din tirriferi wkoll ghall-paci u l-hbiberija li se jkun hawn specjalment bejn nazzjonijiet li xi darba kienu ghedewwa ta’ xulxin u li ggieldu kontra xulxin. Isaija jitkellem dwar l-Gharab li jigu f’Gerusalem meta dawn “igibu deheb u ncens; u jxandru t-tifhir tal-Mulej” (Isaija 60:6). Il-profeta jpingilna lill-Gharab huma u jghinu fil-bini u t-twaqqif tal-hitan tal-belt il-gdida waqt li jkunu jahdmu mal-Lhud li gejjin mill-istess missier Abraham. L-Gharab jindokraw il-merhliet tal-Lhud u jsiru bdiewa u haddiema fl-oqsma tad-dwieli. Dan se jkun il-kuntrarju ta’ kif inhuma l-affarijiet bhalissa fil-Lvant Nofsani. Il-weghdiet li kien ghamel Alla zmien twil ilu lin-naha tal-Gharab min-nisel ta’ Abraham zgur li ghad iridu jsehhu.

WARA L-MILLENNJU
Wara dawn l-elf sena se jkun hawn it-tieni gudizzju ghal dawk li jkunu twieldu u ghexu f’dawk iz-zminijiet tal-Millennju u mbaghad dawk in-nies mortali jsirilhom il-haqq. Dan it-tieni haqq se jkun ibbazat fuq l-istess principji tal-ewwel haqq meta jirritorna Kristu mis-smewwiet:
“Hlas id-dnub hi l-mewt; izda l-ghotja t’Alla hi l-hajja ta’ dejjem f’Gesù Kristu Sidna” (Rumani 6:23). Fi ftit kliem, id-dnub jithallas bil-kastig tal-mewt ghal dejjem, u l-premju ghat-tajbin ikun il-hajja eterna.
Wara dawn il-grajjiet drammatici, fid-dinja jkun baqa’ biss nies moghnija bil-hajja eterna. B’hekk ikun spicca x-xoghol ta’ Sidna Gesù Kristu bhala s-Sultan tad-dinja. Ma jkollux aktar nies mortali sudditi tieghu biex isaltan fuqhom, u l-akbar hwejjeg qerrieda tal-bniedem, jigifieri d-dnub u l-mewt, jigu fix-xejn. Ir-rieda t’Alla issa tkun tassew fuq l-art. Alla jkun sema’ t-talba tal-“Missierna”. L-Appostlu Pawlu jikteb fuq dawn il-hwejjeg minghajr dettalji x'se jigri sewwa:
“Imbaghad jigi t-tmiem, meta hu [Gesù] jaghti s-saltna ’l Alla l-Missier, wara li jkun qered kull hakma u kull setgha u qawwa. Ghax jehtieg isaltan, sa ma jqieghed l-ghedewwa kollha taht riglejh. L-ahhar ghadu li jinqered hi l-mewt...U meta kollox ikun imqieghed tahtu, imbaghad l-Iben innifsu wkoll jitqieghed taht Alla li jkun qeghedlu kollox tahtu, biex Alla jkun kollox f’kollox” (1 Korintin 15:24-28).

TITLIFX DIN L-OPPORTUNITÀ UNIKA LI TKUN PARTI MINN DIK IS-SALTNA T’ALLA FUQ DIN L-ART. SE JKUN FUTUR MERAVILJUZ GHAD-DINJA KOLLHA. GESÙ KRISTU GHANDU JIGI LURA FID-DINJA BHALA S-SULTAN TAS-SLATEN. MELA AQRA L-BIBBJA FEJN JINSAB DAN IT-TAGHLIM DWAR IS-SALTNA T’ALLA U ITLOB B’QALBEK KOLLHA:
“MISSIERNA LI INTI FIS-SMEWWIET, JITQADDES ISMEK.
TIGI SALTNATEK. IKUN LI TRID INT
KIF FIS-SEMA HEKKDA FL-ART.”

No comments:

Post a Comment