22 December 2009

2 CHRISTMAS POEMS


IL-HARUF U L-ILJUN

ZEWG POEZIJI FUQ IL-MILIED

IL-PRESEPJU TA' TFULITI
(MIKTUBA FL-1959, MALTA)

Bilkemm ghaxar snin kelli,
presepju hdimt id-dar;
insejt il-giri barra
ta' wara nofsinhar.

Kemm grejna, jiena u shabi,
ghas-saghtar! Ghajjenin
go djarna lkoll ergajna
bi xkejjer mghobbijin.

Qaluli l-hbieb kif naghmel
xi gholja wara l-ghar,
il-palm, il-belt fil-gholi,
u d-dawl kemxejn musfar.

Xi ftit pasturi xtrajthom
bil-flus li kont gemmajt,
il-magi u l-igmla taghhom
m'ghand tifel iddubbajt.

Il-belt fuq wara bnejtha
tal-karti u bejn l-gholjiet
ferrixt bhal trab bajdani
li jleqq daqs l-ilmijiet.

Il-mithna fuq il-gholja
ghamiltha tal-kartun
u f'id ir-r'ghajja kollha
deffist ukoll bastun.

Tajjart fuq l-ghar zewg angli
u rbatthom b'zewg hajtiet,
u iehor qed ihabbar
lir-r'ghajja bil-merhliet.

U meta l-lejl imqaddes
li twieled Gesù fih
bhal holma wasal fuqna
u qalbi ddawlet bih,

bidla tal-ghageb saret:
hassejt li gewwa l-ghar
kull wicc pastur ha l-hajja
u b'demm il-Hajja far.

Ghalija s-siegha kienet
milja ta' ferh bla tmiem,
siegha ta' hajr u tama,
ta' mhabba minghajr kliem.FESTI TAL-MILIED
(MIKTUBA FL-1984, L-AWSTRALJA)

Ma nemminx bil-Milied,
karozzi jnemmlu lejn villaggatura,
tined f'ringieli max-xatt,
u hbula mtaqqla bi hwejjeg tal-ghawm,
ikel u xorb bla razan,
tbahrid u zfin,
hsejjes ta' muturi
fuq bahar u art,
raddiena, raggiera ta' dwal u ward
ma' ras Dijonisju.
B'dal-Milied ma nemminx.

Mela, huti, ejjew, u flimkien
fuq in-naha l-ohra tal-gholja,
fis-skiet
nghollu t-tazzi
bis-sahha ta' tarbija f'maxtura;
nieklu hbejza bla hmira.
B'tifkira nizfnu
fuq in-naha l-ohra tal-gholja,
imdawrin b'armata t'angli mistura,
nistennew jitla' mill-wied,
mhux il-haruf, imma l-iljun
tat-tribù ta' Guda.
B'dan nemmen, b'dat-twelid biss.


JOE SALIBA

No comments:

Post a Comment